แวะเที่ยวจันทบุรี Archive

  • อีก 1 สถานที่อันศักสิทธิ์ ของจังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก แห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค หรือโบสถ์ ทั่วไปแบบสไตล์ยุโรป ก่อสร้างโดย ชาว ไทย – ญวน คาทอลิก มิใช่โดยชาวฝรั่งเศษแต่อย่างใด เริ่มก่อสร้างใน สมัย รัชกาลที่ 5 โดยคุณรู้หรือไม่ว่า โบสถ์แห่งนี้ ก่อสร้างโดยใช้ เปลือกหอย…เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างขึ้นมา

    อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี

    อีก 1 สถานที่อันศักสิทธิ์ ของจังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสธินิรมล หรือโบสถ์คาทอลิก แห่งนี้ เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค หรือโบสถ์ ทั่วไปแบบสไตล์ยุโรป ก่อสร้างโดย ชาว ไทย – ญวน คาทอลิก มิใช่โดยชาวฝรั่งเศษแต่อย่างใด เริ่มก่อสร้างใน สมัย รัชกาลที่ 5 โดยคุณรู้หรือไม่ว่า โบสถ์แห่งนี้ ก่อสร้างโดยใช้ เปลือกหอย…เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างขึ้นมา

    Continue Reading...